ทชจ.จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “รณรงค์การควบคุมและ ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรจังหวัดจันทบุรี 2557”     นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ทชจ.จันทบุรี     ผอ.ทชจ.ร่วมให้การตอนรับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงคมนาคม และคณะ     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สำรวม เหมเวช     ผอ.ทชจ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการแล้วเสร็จ     ทชจ.จันทบุรี ออกอากาศรายการ วิทยุหมอทาง ทางสถานีวิทยุชุมชน ฅนต้นน้ำ ครั้งที่37     ทชจ.จันทบุรี ออกอากาศ รายการวิทยุ หมอทาง ทางสถานีวิทยุชุมชน ฅนต้นน้ำ     ผอ.ทชจ. จันทบุรี ร่วมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ     ผอ.ทชจ. จันทบุรี ร่วมเปิดอาคารศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ     สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามข้อสั่งการของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    

ประวัติความเป็นมา

ประวัติกรมทางหลวงชนบท

        จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ จึงได้มีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการก่อสร้างทางที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 100 ปี จากกรมโยธาธิการและอีกกว่า 30 ปีจาก
กรมการเร่งรัดพัฒนา ชนบท ซึ่งมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมารับผิดชอบในการก่อสร้างทาง และสะพาน ตาม นโยบายของรัฐบาล >>>ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมมีข้าราชการจำนวน 1,887 คนและลูกจ้างประจำจำนวน 2,105 คน รวม 3,992 คน โดยมีอธิบดีคนแรกและคนปัจจุบันคือ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ สำหรับโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทมีสำนัก/กองในส่วนกลางจำนวน 9 หน่วย และสำนัก/สำนักงานในภูมิภาคจำนวน 87 หน่วย ครอบคลุมทุกจังหวัดและทุกพื้นท
ี่

ประวัติสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดจันทบุรี

          สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี ถือกำเนิดมาหลัง
จากการ
จัดตั้งกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม อันสืบเนื่องมาจาก
การปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดย กรมทางหลวงชนบท ได้รับโอนภารกิจงานทางหลวงชนบท และงานสะพานมาจาก กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท(เดิม)รวมถึง กรมโยธาธิการ (เดิม) และจัดให้มีการแบ่งเขตรับผิดชอบของสำนักทางหลวงชนบททั่วประเทศ
เป็น 12 สำนัก ทั้งนี้ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบ ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก